Samenwerking NIOD en Nationaal Archief

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Nationaal Archief gaan samenwerken. Op 20 januari hebben de organisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Op de website ‘Ga het na’ melden de organisaties dat zij waar mogelijk zullen gaan samenwerken op diverse werkterreinen en zo gebruikmaken van elkaars deskundigheid. Zowel het NIOD als het Nationaal Archief hopen met deze overeenkomst elkaar positief te versterken. Binnen de samenwerking richt het Nationaal Archief zich vooral op zijn algemene archivistische expertise en het NIOD op de inbreng van kennis van- en informatieverschaffing over oorlog en genocide (in het bijzonder de Holocaust) in de 20e en 21e eeuw.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op de volgende zes speerpunten:

1. Oorlogstribunalen
Het verwerven, bewerken, beheren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archieven van
oorlogstribunalen die in Nederland zijn gevormd, in het bijzonder het archief van het
Joegoslavië Tribunaal;

2. Openbaarheid en verwerving oorlogsarchieven
De verwerving van omvangrijke aan WO2 gerelateerde (particuliere) archieven en het doen
van gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden de openbaarheid van nieuwe en oude
collecties te vergroten;

3. Digitaliseren collectie Tweede Wereldoorlog 
Het digitaliseren, beheren, duurzaam opslaan en het beschikbaar stellen van aan WO2
gerelateerde archieven en collecties;

4. Expertise‐ en informatie‐uitwisseling
Het uitwisselen van expertise, het wederzijds informeren over relevante
beleidsontwikkelingen en het gezamenlijk organiseren van expertmeetings;

5. Publieksacties
Het organiseren van publieksgerichte acties op de gemeenschappelijke werkterreinen;

6. Fondsenwerving
Het (gezamenlijk) verwerven van de noodzakelijk fondsen voor de realisering van de
hierboven genoemde speerpunten.