Colofon

Redactie IP | vakblad voor informatieprofessionals

> Marjo Bakker, vakreferent en teamleider Collecties bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

> Maarten Brinkerink, expert publieksparticipatie en innovatieve toegang bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

> Wilbert Helmus, netwerkmanager van het NDE

> Vincent M.A. Janssen, freelance informatieprofessional

> Leen Liefsoens, senior informatiespecialist bij de bibliotheek van De Haagse Hogeschool

> Cindy Lammers, hoofdredacteur, Uitgeverij IP

> Matthijs van Otegem, directeur van de Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam

> Mirjam Raaphorst, dienstcoördinator bij de KB

> Daniël de Vette, informatieprofessional

IP | vakblad voor informatieprofessionals
Charlotte van Pallandtlaan 18
2272 TR Voorburg
tel: 06-223 75 75 9
redactie@informatieprofessional.nl (voor persberichten, in te sturen artikelen e.d.)
administratie@informatieprofessional.nl (voor administratieve zaken)

Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
De werkmaatschappijen, aangesloten bij de KBenP Groep, waaronder ook GO opleidingen, Uitgeverij IP, Smartshore en Ability, verder te noemen: ‘KBenP’. Charlotte van Pallandtlaan 18, 2272 TR Voorburg, 070 – 300 06 84, info@kbenp.nl.
KBenP verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, e-mail en de telefoon. Daarnaast komt het voor dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
KBenP verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en -plaats
Geslacht
Pasfoto
Interessegebieden
Opleidingsinformatie
Werkervaring
Werkgever
Bankgegevens

Doeleinden
KBenP verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
  • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
  • Het onderhouden van contact;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening;
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Verbetering van de dienstverlening;
  • Facturering;
  • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
  • Marketing;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat KBenP hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van KBenP persoonsgegevens aan KBenP verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat KBenP deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen KBenP
KBenP kan op verzoek van medewerkers van KBenP relevante persoonsgegevens verstrekken ten behoeve van de processen van KBenP. Die processen hebben te allen tijde als doel ten goede te komen aan de persoon, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de bedrijfsdoelen van KBenP.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan KBenP persoonsgegevens uitwisselen met derden. KBenP kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met KBenP en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer KBenP aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
KBenP zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat KBenP zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft KBenP passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten
U heeft het recht om KBenP een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u KBenP verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot:
KBenP, Charlotte van Pallandtlaan 18, 2272 TR Voorburg, 070 – 300 06 84, info@kbenp.nl.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door KBenP, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 april 2018.
KBenP kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.