Platform archiefonderwijs start Archief Ateliers

Het Platform archiefonderwijs en -onderzoek start deze maand met de zogenoemde Archief Ateliers: een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs. Studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool Amsterdam, de Reinwardt Academie, de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam werken met professionals uit de praktijk aan het oplossen van actuele vraagstukken in het archief- en informatiedomein.

Tot  januari 2015 wordt gewerkt in twee ateliers, te weten het atelier Documenteren van de samenlevingen het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers. In het atelier Documenteren van de samenleving (DS) staan onderzoeksvragen centraal van Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Midden-Holland en Archief Eemland. Het atelierteam onderzoekt de mogelijkheden en grenzen van trendanalyses en verschillende manieren van participatie bij de acquisitie. Ingezoomd wordt op het belang van particuliere archieven, van de rol van de samenleving als het om waardering en behoud van archieven gaat en van digitale en sociale media. Heeft de archivaris hierin een rol en zo ja, is dat dan een faciliterende, regisserende of innoverende rol? En wat vraagt de huidige samenleving van archivarissen?

In het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers werken studenten en docenten samen met professionals van Stadsarchief Rotterdam, Noord-Hollands Archief, DCMR Milieudienst Rijnmond en Waterschap Brabantse Delta. Zij richten zich in dit atelier op de vraag “Wat houdt het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om WABO-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?” Het onderzoek sluit aan bij de kabinetsvisie Open Overheid en de initiatiefwet Open Overheid van GroenLinks en D66. Het thema actieve openbaarheid is binnen het atelier gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Beide ateliers staan midden in het werkveld. Via de website en een digitale nieuwsbrief worden belangstellenden geïnformeerd. Daarnaast zijn er Open Ateliers, waarbij belangstellenden en belanghebbenden van harte welkom zijn om mee te denken en input te geven. De ateliers worden ondersteund door Archief2020, Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en de bij de ateliers betrokken partnerinstellingen.

Meer informatie: www.archiefateliers.nl.