Hogeschool Utrecht start master met focus op ethische kant AI

Hogeschool Utrecht is bezig met de ontwikkeling van de master Human Centred Artificial Intelligence, die naar verwachting dit kalenderjaar nog van start gaat. Vanwege haar expertise rond het mensgerichte aspect van digitalisering heeft de hogeschool hiervoor een subsidie van de Europese Commissie binnengehaald.

Belangrijk doel van de master is dat studenten niet alleen kennis opdoen over artificial intelligence (AI), maar dat ze ook leren hoe ze deze kennis op een ethische manier kunnen toepassen. De ethische richtlijnen voor betrouwbare AI vanuit de EU zijn een uitgangspunt bij de ontwikkeling van de master.

Mensgericht digitaliseren

Huidige AI-opleidingen in Europa en in Nederland richten zich tot nu toe vooral op het technische en wetenschappelijke aspect van AI. Binnen Hogeschool Utrecht (HU) krijgt de menselijke kant van digitalisering echter een belangrijke plek als onderdeel van het ambitiezwaartepunt ‘samen digitaal’. Zo heeft de HU een kenniscentrum dat zich specifiek richt op onderzoek rond ‘mensgericht digitaliseren’. Hierbinnen is ook het lectoraat Artificial Intelligence te vinden met specifieke expertise op het gebied van AI en ethiek. Deze innovatieve kennis wordt momenteel al direct toegepast binnen de opleiding ICT via de afstudeerrichting Applied Artificial Intelligence en de deeltijdopleiding Artificial Intelligence. De te ontwikkelen master sluit hier goed op aan en helpt toekomstige professionals in deze richting zich nog beter voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen van dit moment.

Europese samenwerking aan master

HU ontwikkelt de master Human Centred Artificial Intelligence in samenwerking met de Technologische Universiteit van Dublin, de Universiteit van Napels Federico II en de Technologisch & Economische Universiteit van Boedapest. Komend studiejaar werken deze onderwijsinstellingen samen met experts, onderzoekers en ICT-organisaties aan de inhoud en de vorm van de master. Daarmee draagt die direct bij aan de doelen van de Europese Data Strategie rond AI.

Het streven is dat de master al in 2021 bij de vier onderwijsinstellingen van start zal gaan. Vanwege het Europese karakter van de subsidie zullen de materialen en modules van de master daarna in elke Europese taal online beschikbaar komen op het Europese Platform voor Digitale Vaardigheden. Zo kan de master bij verschillende onderwijsinstellingen uit EU-lidstaten direct in hun masteraanbod worden opgenomen.