Handreiking voor overgang Wob naar Wet open overheid

Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Wet open overheid (Woo) met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Om hen hierbij te ondersteunen heeft de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken, de handreiking Van Wob naar Woo uitgebracht. 

Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Woo is er nu de handreiking Van Wob naar Woo. Deze beschrijft waartoe de Woo verplicht en wat er wijzigt ten opzichte van de Wob. Ook staan er aanbevelingen in voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en zijn er stroomschema’s opgenomen. 

De handreiking komt al uit voordat het wetsvoorstel Woo in de Eerste Kamer is aangenomen. Ze zal worden geactualiseerd zodra de behandeling in de Eerste Kamer daartoe aanleiding geeft.