50.000 titels Boekmanstichting in WorldCat

Bijna 50.000 titels uit de bibliotheekcollectie van de Boekmanstichting zijn opgenomen in WorldCat, de grootste online bibliografische databank ter wereld. De bibliotheekcatalogus van de Boekmanstichting is onderdeel van de groepscatalogus van AdamNet.

AdamNet is het samenwerkingsverband van universitaire, wetenschappelijke, speciale en openbare bibliotheken in Amsterdam. Via de AdamNet Groepscatalogus in Worldcat kan met één zoekopdracht tegelijkertijd gezocht worden in de catalogi van 16 van de 31 AdamNet-bibliotheken, of in een van de catalogi van deze bibliotheken apart. Met deze opname in de groepscatalogus in WorldCat vergroot de bibliotheek van de Boekmanstichting de mogelijkheid voor de eigen gebruikers – en voor alle andere gebruikers wereldwijd – om de collectie te vinden en te gebruiken.