Revisie Nederlandse norm voor taxonomie van documenttypen

Normen voor informatie- en archiefmanagement moeten onder invloed van de voortschrijdende techniek, constant worden gemonitord, geëvalueerd en zonodig worden aangepast. Daarom heeft NEN het normontwerp van de revisie van NEN 2084 ‘Taxonomie van documenttypen’ voor kritiek gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli a.s. commentaar geven op het ontwerp.
NEN 2084 geeft een overzicht van documenttypen die van belang zijn voor het reconstrueren van processen. Het eenduidig benoemen van documenttypen maakt het mogelijk voor verschillende processen om gegevens van elkaar te gebruiken. Deze eenduidigheid wordt belangrijker naarmate rijks, provinciale en gemeentelijke overheden, het bedrijfsleven en individuele burgers onderling meer gegevens met elkaar uitwisselen.
In dit normontwerp zijn de essentiële documenttypen opgenomen. Hierbij is het uitgangspunt geweest dat het documenttype in strikte zin losstaat van bijvoorbeeld het toepassingsgebied of de verschijningsvorm. Aan lokaal gebruikte termen is in deze versie geen aandacht besteed.
De verschillen van dit normontwerp ten opzicht van de versie uit 2012 betreffen meer informatie over:
  • de toepassing van de taxonomie;
  • de componenten van het informatieobject, document en archiefstuk om de taxonomie te kunnen gebruiken binnen
  • de context van keteninformatiesystemen, en
  • het gegeven dat gebruik en functie van het informatieobject, document en archiefstuk bepalen tot welk documenttype het behoort.
Belanghebbenden kunnen tot 1 juli a.s. via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op NEN 2084.
Beeld: cquarles