Voortbestaan Archieven Portaal Europa verzekerd door oprichting stichting

Het Archieven Portaal Europa (APE) blijft bestaan. Door de oprichting van Stichting Archives Portal Europe (APEf) is de voortzetting van het Archieven Portaal Europa (APE) verzekerd. Doel van de stichting is het borgen van een goede werking van het archiefportaal.

De oprichtingsakte werd op 27 oktober ondertekend door  dedirecteur-generaal en algemene rijksarchivaris van het Rijksarchief in België, Karel Velle. Na 5 jaar Europese samenwerking bevat het Archieven Portaal Europa (APE) meer dan 50 miljoen bestanddeelbeschrijvingen van bijna 700 Europese archiefinstellingen.

Stichting APEf zal de content van het APE-actief verrijken, onderhouden en actualiseren. Ook het verbeteren van de toegankelijkheid en het gebruiksgemak maken deel uit van de werkzaamheden. De stichting gaat daarnaast de infrastructuur onderhouden en verbeteren. De belangrijkste stakeholders zijn de contentproviders omdat zij de (meta)data van hun archieven ter beschikking stellen aan APE, zonder dat daartegenover een verplichting tot het betalen van een bijdrage staat. Met de oprichting van de stichting is verzekerd dat het portaal ook na de einddatum van project APEx in 2016 in goede handen is.

In de komende periode werkt het bestuur van de stichting de organisatiestructuur verder uit. Naar verwachting is in april 2015 een Haags kantoor ingericht, ter ondersteuning van de Governanceboard. Een Assembly of Associates (Europese archiefinstellingen die een bijdrage tot de werking van het archiefportaal betalen) maakt ook deel uit van de stichting. Zij voert toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken.