Verwachte prijsstijging abonnementen voor 2015 bekendgemaakt in rapport EBSCO

EBSCO verwacht dat de effectieve prijsstijging van uitgeversprijzen voor academische en medisch-wetenschappelijke tijdschriften voor 2015 gemiddeld 5 tot 7 procent zal bedragen. Dat blijkt uit het 2015 Serials Price Projections Report (PDF) van het bedrijf. EBSCO baseert zich op informatie die werd aangeleverd door een groot aantal uitgevers en op analyses van historische prijsinformatie. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld om informatieprofessionals te helpen bij het nemen van budgetbeslissingen voor het aankomende abonnementsjaar.

Prijsstijgingen lijken zich door meerdere factoren enigszins te stabiliseren. Eén daarvan is de toename van het aantal meerjarige licentieovereenkomsten waarin vaste prijsstijgingen afgesproken worden, waardoor jaarlijkse prijsstijgingen voorspelbaarder en over het algemeen lager zijn. Ook groeit het aantal titels dat Open Access (OA) aangeboden wordt, hoewel voor een groot deel van de OA-projecten een kostenverschuiving van bibliotheken naar onderzoeken plaatsvindt. Hierdoor kan het zijn dat organisaties die niet veel onderzoeken publiceren in OA-tijdschriften te maken krijgen met verlaagde kosten, terwijl instellingen die een relatief groot aantal onderzoeken publiceren in OA-bronnen, geconfronteerd worden met hogere kosten.

Er zijn factoren die mogelijk in de toekomst verder van invloed zullen zijn op de procentuele jaarlijkse prijsstijgingen. Doordat prijzen meer en meer gebaseerd worden op institutionele kenmerken zoals gebruik of FTE, is het mogelijk dat prijsveranderingen meer dan voorheen zullen verschillen op organisatietype, grootte of onderzoeksintensiteit. Verder kan de ontkoppeling van prijzen voor print- en online bronnen leiden tot significante prijsstijgingen voor organisaties die gebruik maken van voornamelijk gedrukte tijdschriften.

Hoewel de meeste internationale uitgevers hun prijzen bepalen in de valuta van de markt waarin zij opereren, bijvoorbeeld de euro in Europa en de dollar in de Verenigde Staten, zal voor andere titels rekening gehouden moeten worden met valutaeffecten. EBSCO raadt haar klanten aan om bij het budgetteren voor deze titels rekening te houden met een extra prijsstijging van 2 tot 4 procent. Hierdoor kunnen zij zichzelf beschermen tegen een potentiële verzwakking van de valuta waarin zij gefactureerd worden tussen nu en het moment waarop het abonnement betaald wordt. Hoewel de Serials Price Projections gebaseerd zijn op uitgebreide analyses, is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van deze percentages, aangezien deze gebaseerd zijn op historische trends en huidige schattingen. EBSCO zal de informatie in het rapport bijwerken zodra de economische situatie daar aanleiding toe geeft.