Start Vlaams-Nederlands onderzoek: aan welke opleiding tot informatieprofessional hebben bibliotheken, archieven en andere kennisorganisaties behoefte

In opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) is begin maart een onderzoek gestart naar het opleidingsveld in relatie tot de wensen van het werkveld. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag aan welke opleiding tot informatieprofessional bibliotheken, archieven en andere kennisorganisaties behoefte hebben.

Vragen die aan de orde zullen komen in het Vlaams-Nederlandse onderzoek zijn bijvoorbeeld:

In hoeverre sluiten bestaande opleidingen aan bij de vaardigheden die bibliothecarissen, archivarissen en andere professionals in het kennis- en informatiedomein tegenwoordig en in de toekomst nodig hebben?
Tot welke vaardigheden zou een opleiding voor deze sectoren moeten opleiden?
Is er behoefte aan een (mogelijk gecombineerde Vlaams-Nederlandse) opleiding op hbo- of universitair niveau waar deze vaardigheden centraal staan?
In dit onderzoek zullen in de eerste plaats gesprekken met een aantal deskundigen uit de verschillende sectoren gevoerd worden. Vervolgens zal een webenquête breed uitgezet worden onder directeuren van bibliotheken, archieven, bedrijven met een kennis- en informatiefunctie en non profit expertisecentra om de behoeften qua opleidingen te peilen. Tot slot zullen de resultaten uit de enquête in mei voorgelegd worden aan twee focusgroepen aan weerszijden van de grens, waarin de uitkomsten besproken en verder verdiept zullen worden. Medio juli 2017 wordt de rapportage van dit onderzoek verwacht.

Het onderzoek in opdracht van de VVBAD en de KNVI wordt uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic uit Utrecht.

Professionals die in het kennis- en informatiedomein werken, kunnen op verschillende momenten input leveren aan dit onderzoek: op heel korte termijn via de eerste verkennende interviews, in april via de online enquête en in mei via focusgroepen waar de uitkomsten uit de enquête verdiept zullen worden. Mensen die daarvoor belangstelling hebben kunnen contact met Johanna Kasperkovitz: via het webformulier of via mail@kasperkovitz.nl.