Q&A met Vincent de Keijzer

Vincent de Keijzer is op 1 april gestart als kwartiermaker bij het zogenaamde ‘knooppunt van ict-leveranciers’, een samenwerkingsverband van ict-dienstverleners in de erfgoedsector. Daarnaast is hij projectcoördinator Digitale Media bij het Gemeentemuseum Den Haag.

Wat is het knooppunt van ict-leveranciers?

‘Het is een samenwerkingsverband van ict-leveranciers binnen de creatieve industrie. Het idee hiervoor is op 9 maart 2015 ontstaan tijdens de presentatie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (waarmee de erfgoedsector de potentie van digitaal erfgoed maximaal wil benutten en het beheer ervan efficiënt wil organiseren). De aanwezige leveranciers van erfgoedsoftware gaven aan behoefte te hebben aan structureel overleg om gezamenlijk generieke en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Daarmee willen zij een bijdrage leveren aan de uitwerking van de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de thema’s van CLICKNL, het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland.’

Welke functie vervul je in dit knooppunt?

‘Mijn functie is die van kwartiermaker. Ik word ingehuurd door het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, penvoerder van het programma CLICKNL. Ik werk nauw samen met de programmacoördinator CLICKNL (Meertens Instituut) en de coördinator Programma Bruikbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Tot eind 2016 zal ik wekelijks zo’n 19 uur aan deze nieuwe functie besteden.’

‘Als kwartiermaker organiseer en faciliteer ik het overleg tussen de deelnemende leveranciers. Ook draag ik zorg voor een structureel overleg tussen het knooppunt leveranciers en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Bovendien zoek ik naar kansen voor het MKB binnen de ontwikkelagenda van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de initiatieven van CLICKNL.’

Waaruit wordt je functie betaald?

‘Mijn functie wordt betaald uit een eigen bijdrage van de deelnemende leveranciers en een eenmalige bijdrage via de MIT-regeling van Economische Zaken voor de Topsector Creatieve Industrie.’

Wat ga je als eerste oppakken?

‘De coördinatoren van het Netwerk Digitaal Erfgoed willen graag weten welke positie de leveranciers innemen in hun discussies over Persistent Identifiers (een soort ISBN voor digitale objecten) en het gedistribueerde netwerk van erfgoedinformatie. In het bijzonder zijn ze geïnteresseerd in de gemeenschappelijk feedback van de leveranciers op het zogenaamde position paper over de toekomst van aggregatie en de referentiearchitectuur. Het ligt voor de hand dat we deze vraag van het Netwerk Digitaal Erfgoed snel op zullen pakken. Overigens start ik met een korte inventarisatieronde waarbij ik de deelnemers zal vragen naar hun specifieke wensen en verwachtingen met betrekking tot het knooppunt.’

Waarom vinden leveranciers het belangrijk om zich aan te sluiten bij het knooppunt?

‘Leveranciers kunnen via het knooppunt in een vroeg stadium hun ideeën kenbaar maken aan het Netwerk Digitaal Erfgoed om op die manier goede generieke oplossingen te ontwikkelen die goed aansluiten bij de afzonderlijke eigen softwareproducten. Belangrijke meerwaarde voor het Netwerk Digitaal Erfgoed is de internationale kennis en ervaring van de leveranciers. Verder is het interessant voor leveranciers om in een vroeg stadium opmerkzaam te worden gemaakt op kansen voor het MKB binnen de ontwikkelagenda van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de initiatieven van CLICKNL.’

Wat hebben erfgoedinstellingen aan dit knooppunt?

‘Voor erfgoedinstellingen is het interessant om de problemen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen in een breder perspectief te kunnen plaatsen. In plaats van een direct gesprek met de eigen leverancier kan, via het Netwerk Digitaal Erfgoed, een groep leveranciers worden aangesproken die gemeenschappelijk met elkaar naar generieke oplossingen kunnen zoeken.’

Wat wil je binnen een half jaar in elk geval hebben bereikt?

‘De leveranciers willen weten op welke manier een structurele samenwerking kan worden opgezet. Het is belangrijk dat deze vraag in de komende periode wordt beantwoord. Daarnaast zal het aandeel van de leveranciers bij de uitwerking van de plannen van het Netwerk Digitaal Erfgoed moeten worden gewaarborgd.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 4 / 2016. Het gehele nummer kun je hier lezen.