Onderzoek: gemeenten zien nieuwe kansen door toename data

Vier op de vijf gemeenteambtenaren hebben in het dagelijks werk steeds meer met data te maken. Dat beschouwen ze grotendeels als een kans: 73 procent is van mening dat de explosieve toename van data tot nieuwe kansen voor de gemeente leidt. Welke dat precies zijn vinden de ambtenaren moeilijk te benoemen, omdat slechts 34 procent van de gemeenten een duidelijk doel voor ogen heeft bij het verzamelen van data. Dit blijkt uit onderzoek van GemeentenNL.

Slechts 32 procent van de respondenten beoordeelt de kwaliteit van de huidige gebruikte data als goed, terwijl 65 procent grote gevolgen voor het werk zegt te ondervinden als zij niet over de juiste data kan beschikken. Tegelijkertijd is er nauwelijks twijfel over de eigen datavaardigheden van de ambtenaren: bijna 80 procent acht zichzelf en zijn/haar collega’s voldoende datavaardig. Toch zullen gemeenten de komende jaren het meest investeren in datakennis (61 procent), processen (58 procent) en software (55 procent) en het minst in mensen (34 procent). De technologie begint voorrang te krijgen boven de mens, een tendens die al langer zichtbaar is bij gemeenten en die in de visie van GemeentenNL op termijn leidt tot het ontstaan van de Algoritme Gemeente.

Waarschuwing voor gevolgen

Dat de meeste gemeenten enerzijds veel kansen zien voor data maar anderzijds nog geen strategie hebben leidt ertoe dat zij eerst diverse pilots starten. ‘De problematiek in het sociaal domein, de toename van complexere gemeentelijke regelingen en de wens de openbare ruimte slimmer in te richten zijn, gecombineerd met nieuwe technologische mogelijkheden, daarvoor belangrijke aanjagers’, zegt Tino Meijn, directeur van GemeentenNL.

Hij waarschuwt tegelijk voor drie ongewenste gevolgen van deze kortetermijnontwikkeling. ‘In de eerste plaats ontstaan hierdoor data-eilanden; dat zijn losse initiatieven zonder samenhang met veel dubbel werk in de organisatie en het ontbreken van overzicht. Ten tweede leidt het tot verspilling door het onnodig verzamelen van data die niet aansluiten bij de koers van de gemeente. En in de derde plaats zullen meer governance issues ontstaan omdat niet altijd duidelijk is voor welke doelen en toepassingen de gemeente welke data verzamelt.’

Werkgroep Datastrategie

GemeentenNL hield het onderzoek onder 847 bestuurders, directeuren, managers en medewerkers bij gemeenten. De uitkomsten ervan zijn aanleiding voor de organisatie om de werkgroep Datastrategie in het leven te roepen die vanaf 26 juni aan de slag gaat. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van vijftien gemeenten. De opdracht aan de werkgroep is om binnen een jaar te bedenken welke datastrategie bij welk type gemeente past. De werkgroep rapporteert medio 2021 haar bevindingen op een landelijk congres van GemeentenNL.