Gegevens afzonderlijke bibliotheken door OCW openbaar gemaakt

Minister Bussemaker van OCW heeft haar besluit van 17 januari 2017 om positief te reageren op een verzoek tot openbaarmaking van gegevens van afzonderlijke bibliotheken geëffectueerd. Kennelijk is de termijn van veertien dagen waarin belanghebbenden nog een bewaarschrift konden indienen en de rechtbank konden vragen om schorsing voorbijgegaan zonder dat er verdere bezwaren kwamen. Het verzoek om openbaarmaking werd gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
OCW heeft de documenten die bij het Wob-verzoek horen gepubliceerd op zijn website. In het tweede document staat te lezen dat de verzoeker eerst de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) om de gegevens heeft gevraagd, maar dat die aangaven de gegevens niet te kunnen verstrekken. Vervolgens heeft de verzoeker zich met een beroep op de Wob tot OCW gewend.

Bezwaren VOB
Uit een eerdere brief van OCW aan de verzoeker (pdf) blijkt dat de VOB en 73 bibliotheken bezwaar hadden gemaakt tegen openbaarmaking. De VOB meldde in november 2016 juridisch advies te zullen vragen, maar zei later niet wat zij daarmee gedaan heeft. Dat stond alleen te lezen in de OCW-brief.

Op 17 januari 2017 berichtte de VOB dat OCW de gegevens openbaar wil maken en dat zij samen met Stadhouders Advocaten zal bekijken hoe het beste op het besluit van OCW gereageerd kan worden. Zonder te vertellen wat de uitslag van die meningspeiling was, maakte de VOB op 7 februari bekend dat OCW de gegevens geopenbaard heeft.
Lees verder op Bibliotheekblad.nl