Drie Victorines toegekend en een eervolle vermelding voor nepnieuwsartikelreeks in IP

De jury van de Victorine van Schaick Prijs heeft drie publicaties op het gebied van informatie beloond met een Victorine, waaronder de Victorine van Schaick Penning voor Suzette van Haaren voor haar proefschrift The digital medieval manuscript. Verder krijgt Vincent Janssen een eervolle vermelding voor zijn artikelserie Achter het nepnieuws in vakblad IP. De prijzen zullen woensdag 23 november aan de winnaars worden overhandigd tijdens het KNVI Smart Humanity-event.

Jaarlijks onderscheidt het Victorine van Schaick Fonds publicaties, initiatieven en scripties die bijdragen aan vernieuwing in het informatievak. Dit jaar hebben zeventien inzendingen meegedongen naar een van de Victorines 2022.

Publicatieprijs (2500 euro, Victorine van Schaick Penning)

De prijs voor de beste publicatie in het vakgebied gaat dit jaar naar Suzette van Haaren voor haar proefschrift The digital medieval manuscript: approaches to digital codicology dat zij heeft geschreven voor de Rijksuniversiteit Groningen en de University of St Andrews. Van Haaren laat zien welke verstrekkende gevolgen de digitalisering van middeleeuwse handschriften heeft voor hoe we deze oude boeken zien, gebruiken en begrijpen, maar ook voor hoe we ze conserveren als culturele erfgoedobjecten in een almaar digitaler wordende cultuur. Zij doet dit aan de hand van drie casussen die elk een manuscript en zijn digitale tegenhanger(s) beslaat. In haar proefschrift behandelt zij thema’s variërend van digitale fotografie en metadata tot het maken van middeleeuwse memes en digitale duurzaamheid.

Initiatiefprijs (2000 euro)

De initiatiefprijs gaat naar Dia Wesseling, adviseur educatie bij Probiblio, voor haar pleidooi om expert-lees(media)consulenten in te zetten binnen de Bibliotheek op school-aanpak, waarmee structureel wordt samengewerkt met het primair onderwijs. In de visiepaper Sámen voor leren, die zij schreef voor de mastermodule Leren & Innoveren aan Schouten & Nelissen University of Applied Sciences, werkt Wesseling uit hoe deze nieuwsgierige en leergierige experts, uitgerust met academische vaardigheden en actuele kennis van relevante onderwijsontwikkelingen en effectief leesonderwijs, leerkrachten helpen de taalontwikkeling, het leesplezier en de digitale vaardigheden van de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Met het doel dat deze leerlingen volwaardig kunnen participeren in onze (digi)talige maatschappij.

Scriptieprijs (1500 euro)

De scriptieprijs is voor Nitzan Shalev. Zij slaagde cum laude voor de master Book and Digital Media Studies aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden met haar scriptie Mind Your Language: A Longitudinal Study of the Catalogues of Leiden University Library’s Hebrew Manuscripts Collection. Shalev laat daarin zien hoe vorm en inhoud van de catalogi van de collectie Hebreeuwse manuscripten, die gedurende de viereneenhalve eeuw van het bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden zijn gepubliceerd, inzicht geven in de maatschappelijke normen en wetenschappelijke belangen van het tijdperk waarin zij tot stand zijn gekomen. Met een longitudinale benadering belicht ze de sociale veranderingen of opkomende wetenschappelijke gebieden die de samenstellers hebben beïnvloed, zoals in het bijzonder de veranderende houding ten opzichte van joden.

Eervolle vermelding 

Vincent Janssen ontvangt een eervolle vermelding voor Achter het nepnieuws, een serie van zes artikelen over het fenomeen nepnieuws die hij schreef voor vakblad IP (de artikelen zijn ook gebundeld in boekvorm en tevens te raadplegen in het online archief op informatieprofessional.nl).

Foto boven: Suzette van Haaren