Drie erfgoedinstellingen digitaliseren samen belangrijk zeventiende-eeuws archief

Westfries Archief, Erfgoed Leiden en Waterlands Archief hebben, met subsidie van Metamorfoze, drie archieven uit de zeventiende eeuw gedigitaliseerd. Het is nu mogelijk om particuliere notulen van de vergaderingen van de Staten van Holland van de steden Medemblik, Leiden en Purmerend digitaal te raadplegen.

De Staten van Holland waren het hoogste bestuursorgaan van het in politiek en economisch opzicht belangrijkste gewest van de Republiek (1588-1795). In de Staten hadden vijftien steden zitting, ieder met één stem. Ook de adel had één stem. De archieven van de Staten berusten in het Nationaal Archief en hebben belangrijke historische waarde. Particuliere notulen van de vergaderingen van de Staten van Holland betreffen de notulen van de stadspensionarissen van de steden. Iedere stadspensionaris handelde vanuit een eigen gezichtspunt. Vertegenwoordigers van een stad hadden geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid. Zij hielden daarom geregeld ruggenspraak met hun stadsbestuur. De particuliere notulen geven daarmee een unieke inkijk in het besluitvormingsproces van de Staten van Holland en zijn een aanvulling op de gedrukte resoluties. Ze geven meer informatie over de gang van zaken bij de Staten van Holland, waardoor een beter inzicht wordt verkregen in het besluitvormingsproces in de zeventiende eeuw. 

De drie archieven van de betrokken erfgoedinstellingen sluiten op elkaar aan. De particuliere notulen van Medemblik beslaan de periode 1602-1666, van Purmerend de periode 1601-1675 (hiaat 1624-1627 en 1658-1673) en van Leiden de periode 1666-1689. Belangrijke gebeurtenissen worden dan ook in deze notulen behandeld, bijvoorbeeld de vredesonderhandelingen voor de Vrede van Münster (1648).

Afbeelding boven: in deze alinea beschrijft de stadspensionaris van Medemblik de octrooiaanvraag van een “brilman” die een “instrument” heeft uitgevonden waarmee “zeer verde gesien conde werden”, oktober 1608, NL-HnWFA_0715-02-7, pagina 16.