Charles Jeurgens benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap UvA

Charles Jeurgens (1960) is benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij volgt Theo Thomassen op, die met emeritaat gaat. Jeurgens begint het hoogleraarschap op 1 september. Daarnaast blijft hij als adviseur verbonden aan het Nationaal Archief.
Jeurgens richt zich in zijn onderwijs en onderzoek op de volle breedte van de archiefwetenschap. Vraagstukken op het gebied van archivering in de veranderende virtuele informatiesamenleving, implicaties van virtualisering voor bestaande archiefinstellingen en -functies, waardering en selectie van archieven en archiefvorming als object van historisch onderzoek, hebben zijn bijzondere belangstelling. In 2005 pleitte Jeurgens voor het herdefiniëren van de verhouding tussen geschiedwetenschap en archivistiek. Hij introduceerde in dat kader de ‘historische archivistiek’, met als doel de archiefwetenschapper achter de archiefvorming te laten kijken om inzicht te krijgen in de manier waarop de vastgelegde informatie tot stand is gekomen. Deze invalshoek paste hij onder meer toe in zijn onderzoek naar archiefvorming binnen koloniale verhoudingen en publiceerde hierover onder andere in de bundelColonial Legacy in South East Asia. The Dutch archives uit 2012. Met zijn studies naar de waardering en selectie van archieven – zowel papieren als digitale – heeft Jeurgens bijgedragen aan nieuwe theoretische inzichten en het ontwerp van nieuwe modellen, methoden en procedures.
Als hoogleraar aan de UvA gaat Jeurgens zich bezighouden met het voortzetten, ontwikkelen en bevorderen van het archiefwetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de Faculteit der Geesteswetenschappen en in (inter)nationale onderzoeksprogramma’s en netwerken. Daarnaast zal hij studenten doceren van onder meer de bachelor Media and Information en de programma’s Culturele informatiewetenschap en Archiefwetenschap van de master Erfgoedstudies. Een belangrijke ambitie is het versterken van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek en de ontwikkelingen en vraagstukken op informatie- en archiveringsgebied bij overheden, bedrijven encommunities. Zowel bij de vorming van archieven als bij het gebruik ervan bieden ontwikkelingen op het terrein van bijvoorbeeld big data, digital humanities en e-discovery nieuwe mogelijkheden en roepen ze nieuwe vragen op voor de archiefsector en dus ook voor archiefonderwijs en -onderzoek.
Jeurgens is sinds 2004 als deeltijdhoogleraar Archival Studies verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens wetenschappelijk/specialistisch adviseur bij het Nationaal Archief. Ook bekleedt hij een aantal advies- en bestuursfuncties. Zo is Jeurgens lid van Wetenschapscommissie van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en werkt hij intensief samen met het Nationaal Archief van Indonesië en het Nationaal Archief Suriname. Van 2012 tot 2014 werkte hij tevens als docent en coördinator van de master Archiefwetenschap aan de UvA. Jeurgens is opgeleid als historicus aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan diezelfde universiteit. In 1992 behaalde hij het diploma Archivistiek A aan de Archiefschool.
(bron: www.uva.nl)