SER: ‘Kabinetsbeleid niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken’

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd om laaggeletterdheid aan te pakken, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende. In het advies ‘Samen werken aan taal’ spoort de SER de overheid aan meer landelijke regie te voeren.

Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, meent de SER. In de Kamerbrief van minister van Engelshoven werden maatregelen aangekondigd, maar te weinig middelen. Volgens de SER legt het kabinet de verantwoordelijkheid nu te veel bij de gemeenten. Het kabinet zou juist veel meer de landelijke regie moeten voeren.

Verder is de 84 miljoen euro van het kabinet te weinig om 2,5 miljoen mensen te kunnen helpen, aldus de SER. Eerder zou het dubbele budget nodig zijn. Maar het begint ermee het budget “veel effectiever in te zetten”. Daarom adviseert de SER dat gemeenten beter gaan samenwerken, met werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs om de complexe problemen aan te pakken.

Maatwerk bieden

Verder is volgens de SER meer maatwerk noodzakelijk om mogelijke andere problemen aan te pakken die veroorzaakt worden door laaggeletterdheid, zoals armoede, gebrek aan zorg of een slechte woonsituatie. Het UWV en schuldhulpverlening moeten bijvoorbeeld alert zijn op de behoefte aan taalcursussen en daarvoor verwijzen. Werkgevers en collega’s op de werkvloer zouden hier ook een veel actievere rol in kunnen krijgen. Werkgevers kunnen laaggeletterde medewerkers opleidingen op maat bieden. Ook vakbonden kunnen via de fondsen bijdragen aan scholing binnen bedrijven. Naast de regionale aanpak is kennisuitwisseling nodig, bijvoorbeeld door een kenniscentrum in te richten.

Ook moet de kwaliteit van cursussen worden verbeterd, en worden gezorgd dat er voldoende geld is om zoveel mogelijk laaggeletterde mensen met passende scholing te helpen.

Regionaal organiseren

De SER vindt verder het nodig dat er in alle gemeenten een goed en bereikbaar aanbod is van cursussen voor laaggeletterden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig. De cursussen moeten worden gegeven door voldoende en goed opgeleide docenten.

Het advies ‘Samen werken aan taal’ is voorbereid in de SER commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer en wordt in de Raadsvergadering van 12 april 2019 vastgesteld.

(Foto: pixabay.com)