NWO-strategie 2019-2022 gericht op verbinden van wetenschap en samenleving

Vandaag heeft NWO haar nieuwe strategie voor de periode 2019-2022 bekendgemaakt. Het strategisch plan beschrijft vijf ambities van NWO om de komende jaren de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek te bevorderen. Het plan vraagt volgens NWO ‘om een slagvaardige organisatie die verbinding – binnen de wetenschap en tussen wetenschap en samenleving – centraal stelt’.

“De komende jaren zal NWO de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek bevorderen, met behoud van focus op fundamenteel onderzoek,” aldus NWO-voorzitter Stan Gielen in een persbericht. “Om de vooraanstaande positie van het Nederlands onderzoek te behouden is naast een sterke disciplinaire basis, meer samenwerking onontbeerlijk. Samenwerking tussen disciplines, tussen sectoren en over de kennisketen heen – van fundamenteel tot en met praktijkgericht onderzoek – draagt bij uitstek bij aan verrassende, nieuwe inzichten.”

De plannen van NWO vertalen zich in vijf ambities:

 • Nexus: verbinding van agenda’s, wetenschap en samenleving
  NWO wil zorgen voor meer afstemming in de Nederlandse wetenschap om samen met andere partners in de kenniscoalitie nationale onderzoeksstrategie uit te dragen, inclusief een regelmatig geactualiseerde Nationale Wetenschapsagenda. Daarbij blijft er een goede balans tussen thematisch en vrij onderzoek. NWO faciliteert het wetenschappelijke veld om zichzelf te organiseren en betrekt nadrukkelijk maatschappelijke partijen en burgers bij de programmering en uitvoering van onderzoek. NWO blijft proactief de verbinding zoeken met het internationale, en met name het Europese, wetenschapsbeleid. NWO gaat een actieve bijdrage leveren aan Science Diplomacy.
 • Mensen: perspectief voor onderzoekers
  Goed onderzoek heeft goede onderzoekers nodig. NWO zorgt ervoor dat onderzoekers in Nederland zich in alle fases van hun carrière kunnen blijven ontwikkelen. De geroemde Vernieuwingsimpuls (Rubicon, Veni, Vidi, Vici) wordt aangevuld met instrumenten waarbij getalenteerde onderzoekers alleen of met een team verder kunnen werken aan bestaand onderzoek met een langere looptijd. Verder krijgt de NWO Open Competitie voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek een modulaire opbouw.
  Daarnaast breidt NWO de ‘Money Follows Researcher’-regeling uit en stelt NWO het Huygens Professorship in om excellente senior wetenschappers naar Nederland te halen. NWO pakt belangrijke knelpunten zoals het Mattheüs-effect en de hoge aanvraagdruk aan.
 • Onderzoek: samenwerking voor excellentie en vernieuwing
  Fundamentele wetenschap vormt de basis voor excellentie en vernieuwing. Nieuwsgierigheidsgedreven en fundamenteel onderzoek blijft een belangrijk focus van NWO. Meer dan voorheen zet NWO sterker in op team science en samenwerking vanuit de breedte van de wetenschap waar relevant fundamenteel, strategisch, praktijkgericht, en toegepast onderzoek met elkaar verbonden worden. Ook niet-wetenschappelijke partijen worden betrokken bij de uitvoering van onderzoek, bijvoorbeeld via de programma’s in het kader van de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).
  De NWO-instituten vervullen een nationale rol als centra van samenwerking op strategisch belangrijke onderwerpen. Open Science blijft bij dit alles de norm.
 • Infrastructuur: toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur
  Onderzoeksinfrastructuur speelt een belangrijke rol in alle wetenschapsgebieden. Hierbij zijn niet alleen grote experimentele apparatuur en ICT faciliteiten belangrijk, maar ook de technische ondersteuning en een professionele omgeving waar denkkracht geconcentreerd is en mensen elkaar ontmoeten. NWO ziet het als een belangrijke taak om grootschalige wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten te ondersteunen en toegankelijk te maken voor Nederlandse onderzoekers. De NWO-instituten blijven een grote rol spelen als gastheer van of toegangspoort tot grote (inter-)nationale onderzoeksinfrastructuur. Verder wil NWO samen met de universiteiten en de KNAW een nationale investeringsagenda opstellen.
 • Kennisbenutting: effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie
  NWO wil kennisdeling bevorderen door meer met gebruikers samen te werken. Hierbij bouwt zij voort op de ervaring van diverse onderdelen van NWO die gebruikers nu al betrekken bij het programmeren, opzetten en uitvoeren van onderzoek. Aanvragers zal gevraagd worden vooraf te reflecteren op mogelijke maatschappelijke impact van hun onderzoek. NWO verlengt het programma Industrial Doctorates dat gericht is op de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Naar analogie wordt het programma Societal Doctorates opgericht voor de samenwerking met publieke partners. Ook komt er een proof of concept-subsidie die onderzoekers de maatschappelijke potentie van eerder door NWO gefinancierd onderzoek laat verkennen.

Klik hier voor het strategisch plan. Er is zowel een publiekssamenvatting beschikbaar