Boekmanstichting legt accent op collectie-in-context

Even leek het erop dat de Boekmanstichting in Amsterdam haar subsidie kwijt zou raken – en daarmee de middelen om te kunnen voortbestaan. Hilde Klein, hoofd Informatieservice | Projecten, vertelt.

Door: de redactie

Het was geen leuk nieuws, zegt Hilde Klein, toen in mei 2016 het bericht kwam dat de Raad voor Cultuur het ministerie van OCW zou adviseren om de Boekmanstichting geen subsidie toe te kennen. In haar subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020 legde de Boekmanstichting, aldus de Raad voor Cultuur, een te grote nadruk op de documentatiefunctie en bibliotheektaken. Die aandacht zou ten koste gaan van de transformatie naar een vraaggerichte kennisorganisatie. ‘Ons werd gevraagd om een nieuwe, sluitende begroting en een daarop aangepast activiteitenplan in te dienen.’

De Boekmanstichting is een kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid in Nederland. Zij bevordert en faciliteert onderzoek naar de rol en functie van kunst en cultuur in de samenleving en naar de productie, distributie en afname ervan. Klein: ‘Daartoe verzamelen en ontsluiten we als enige organisatie in Nederland informatie, waaronder heel veel grijze literatuur, over het Nederlandse cultuurbeleid en de maatschappelijke aspecten van kunst en cultuur.’

In een herziene subsidieaanvraag heeft de Boekmanstichting voor de komende jaren het accent verlegd naar duiding en debat. Dat heeft haar vruchten afgeworpen: de Raad voor Cultuur heeft begin december 2016 een positief advies aan OCW gegeven.

Wat betekent het nieuwe accent voor de bibliotheek? Klein: ‘Must haves voor onze collectie worden nog altijd aangeschaft. Maar waar voorheen “breed” werd gecollectioneerd met in het achterhoofd de gehele sector te bedienen, is het accent nu nog sterker verschoven naar een collectie-in-context, waarbij we vaker verwijzen naar vindplaatsen in andere bibliotheken in plaats van de titel zelf aan te schaffen. Verder gaat de bibliotheek door met informatie-in-context te verspreiden op de website, sociale mediakanalen en door zich aan te sluiten bij diverse samenwerkingsverbanden.’

Naast het bibliotheekwerk richt Klein zich op de organisatie van de nieuwe debatreeks over de waarde van cultuur. ‘Ook houden we workshops voor het culturele veld, bijvoorbeeld over het strategisch inzetten van sociale media. Dit alles om de zichtbaarheid van de Boekmanstichting te vergroten,’ aldus Klein.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1 / 2017. Het gehele nummer kun je hier lezen